Wynagrodzenie

Na wstępie należy zaznaczyć, iż każda ze spraw, z którą zwracają się do nas nasi klienci jest inna. Dlatego niniejszy Cennik usług jedynie pomoże Państwu zorientować się w zakresie naszej polityki cenowej. Każda sprawa prawna odróżnia się bowiem od pozostałych zupełnie innym stopniem skomplikowania, a co za tym idzie różnym nakładem pracy ze strony prawnika. Tym niemniej hołdujemy zasadzie znalezienia właściwego balansu pomiędzy jakością a ceną usługi. Oznacza to, że klient dostanie u nas bardzo dobrą jakościowo pomoc po przyzwoitej, ale nie oderwanej od realiów cenie.

Wynagrodzenie

Na wstępie należy zaznaczyć, iż każda ze spraw, z którą zwracają się do nas nasi klienci jest inna. Dlatego niniejszy Cennik usług jedynie pomoże Państwu zorientować się w zakresie naszej polityki cenowej. Każda sprawa prawna odróżnia się bowiem od pozostałych zupełnie innym stopniem skomplikowania, a co za tym idzie różnym nakładem pracy ze strony prawnika. Tym niemniej hołdujemy zasadzie znalezienia właściwego balansu pomiędzy jakością a ceną usługi. Oznacza to, że klient dostanie u nas bardzo dobrą jakościowo pomoc po przyzwoitej, ale nie oderwanej od realiów cenie.

Zasadą naszej kancelarii jest iż każdą sprawę rozpoczynamy od spotkania z klientem. Na bazie jego relacji oraz dostarczonych przez niego dokumentów dokonujemy wstępnej analizy sprawy, wypracowujemy wstępne stanowisko prawne oraz zarysowujemy plan działania (z ewentualnymi jego wariantami) mający na celu możliwie najbardziej korzystne dla klienta rozwiązanie jego problemu. Takie spotkanie połączone z analizą sprawy składa się na podstawową kategorię świadczonej przez nas obsługi, jaką jest porada prawna. Porady są udzielane odpłatnie. Opłata za jednorazową, jednogodzinną konsultację wynosi minimum 400 zł. 

Porady online. Naszym zdaniem najbardziej efektywną i produktywną formą spotkania z klientem jest spotkanie osobiste w siedzibie kancelarii. I taką formę preferujemy, gdyż uważamy, że właśnie ona pozwala na pełniejsze poznanie się, co z kolei sprzyja budowie zaufania niezbędnego z obu stron przy prowadzeniu sprawy. Jednak coraz częściej kwestia odległości bądź braku czasu lub możliwości dojazdu do siedziby kancelarii powodują że klienci zainteresowani są spotkaniem z adwokatem w formie online. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Klientów, proponujemy skorzystanie z porad prawnych online, które w niektórych sytuacjach rzeczywiście mogą być alternatywą dla tradycyjnego świadczenia usług prawnych. Jest to z pewnością atrakcyjna forma dla osób mieszkających za granicą, bądź też w Polsce, ale daleko od Poznania.

Koszt dalszych usług związanych z prowadzeniem sprawy, analizą dokumentów i akt sprawy, pisaniem pism procesowych itp. zależy od kategorii i stopnia skomplikowania sprawy, z którą zwraca się do nas klient, i jest ustalany w drodze porozumienia stron. 

W przypadku prowadzenia sprawy sądowej ustalane jest także wynagrodzenie za rozprawy sądowe (lub czynności przed innymi organami procesowymi takimi jak policja czy prokuratura). Ponieważ czas trwania rozprawy jest trudny do przewidzenia (może ona trwać 30 minut a może też trwać ponad 5 godzin) wysokość tego wynagrodzenia jest wypadkową stopnia skomplikowania sprawy oraz długości trwania rozprawy. 

Czasami, gdy wielkość nakładu pracy jest trudna do oszacowania i zależy od nieprzewidywalnych czynników (np. reakcji drugiej strony i jej sposobu obrony) proponujemy wynagrodzenie oparte o stawkę godzinową. Jest to rozwiązane częściej stosowane przy obsłudze biznesu, ale bywają sytuacje, gdy proponujemy takie rozwiązanie także osobom fizycznym. Możliwe jest także umówienie się na rozliczenie godzinowe z maksymalnym pułapem wynagrodzenia, tzw. Cap fee.

Nasza kancelaria zasadniczo nie opiera swojego wynagrodzenia w oparciu o procent od uzyskanej od przeciwnika kwoty. Wyjątkiem są niektóre rodzaje spraw odszkodowawczych, a także sytuacje, w których wynagrodzenie procentowe jest dodatkowym, ustalonym z klientem wynagrodzeniem od sukcesu (tzw. succes fee).

Jeśli adwokat wykonuje pracę poza kancelarią lub wyjeżdża w podróż służbową poza Poznań, wynagrodzenie powiększane jest o zwrot kosztów podróży, czas poświęcony na podróż, ew. koszt noclegu. Wysokość zwrotu takich kosztów jest wypadkową odległości miejsca wykonania czynności i- co za tym idzie- kosztu i czasu podróży. Opłata ta jest ustalana ryczałtowo w drodze porozumienia z klientem. 

Jeżeli chodzi o honorarium za prowadzenie spraw sądowych, to aby zilustrować rząd wielkości tego wynagrodzenia zamieszczamy link do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie minimalnych opłat za czynności adwokackie 

 Rozporządzenie to reguluje stawki adwokackie za prowadzenie poszczególnych spraw sądowych i jest podstawą dla sądów do zasądzania od przeciwnika (w przypadku wygrania sprawy) zwrotu kosztów adwokackich. W przypadku spraw sądowych o roszczenie pieniężne wynagrodzenie jest zależne od wartości przedmiotu sporu. Należy przy tym pamiętać, że rozporządzenie określa stawki minimalne i może stanowić jedynie orientacyjny punkt odniesienia. A ostateczna wysokość wynagrodzenia za sprawę zleconą kancelarii jest zawsze rezultatem umowy z klientem.