Obsługa Firm

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze małego i średniego biznesu. Adwokat Maciej Kacprzak zdobywał swoje wykształcenie prawnicze a następnie adwokackie równolegle z dynamicznymi zmianami gospodarczo- prawnymi, jakie nastąpiły bezpośrednio po przemianach ustrojowych w Polsce. Już w tamtym czasie miał bliski kontakt z raczkującym i rozwijającym się wówczas biznesem. Po rozpoczęciu praktyki adwokackiej w 1999 r. kontynuował obsługę małego i średniego biznesu. W jej ramach doradzał prawnie i współpracował z wieloma firmami, które z biegiem lat często okrzepły i z małych interesów rozrosły się do poważnych przedsiębiorstw, zatrudniających po kilkadziesiąt a nawet kilkaset ludzi. Swoją współpracę adwokat Maciej Kacprzak najczęściej opierał na bezpośrednim kontakcie z właścicielem (prezesem) firmy.

Dzięki temu mógł wypracować u siebie, jako prawnika dobre „czucie” biznesu, tj. trafne rozpoznawanie potrzeb, elastyczność, stosowanie optymalnych i adekwatnych rozwiązań, uwzględniających delikatny styk kwestii prawnych i interesów handlowo- biznesowych. Ten przyjęty model doradzania i obsługi prawnej zawsze opierał się na dobrym kontakcie osobistym i wzajemnym zrozumieniu z klientem. Dlatego z czystym sumieniem kancelaria może zaproponować rzetelną obsługę biznesu.

Obsługa Firm

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze małego i średniego biznesu. Adwokat Maciej Kacprzak zdobywał swoje wykształcenie prawnicze a następnie adwokackie równolegle z dynamicznymi zmianami gospodarczo- prawnymi, jakie nastąpiły bezpośrednio po przemianach ustrojowych w Polsce. Już w tamtym czasie miał bliski kontakt z raczkującym i rozwijającym się wówczas biznesem. Po rozpoczęciu praktyki adwokackiej w 1999 r. kontynuował obsługę małego i średniego biznesu. W jej ramach doradzał prawnie i współpracował z wieloma firmami, które z biegiem lat często okrzepły i z małych interesów rozrosły się do poważnych przedsiębiorstw, zatrudniających po kilkadziesiąt a nawet kilkaset ludzi. Swoją współpracę adwokat Maciej Kacprzak najczęściej opierał na bezpośrednim kontakcie z właścicielem (prezesem) firmy.

Dzięki temu mógł wypracować u siebie, jako prawnika dobre „czucie” biznesu, tj. trafne rozpoznawanie potrzeb, elastyczność, stosowanie optymalnych i adekwatnych rozwiązań, uwzględniających delikatny styk kwestii prawnych i interesów handlowo- biznesowych. Ten przyjęty model doradzania i obsługi prawnej zawsze opierał się na dobrym kontakcie osobistym i wzajemnym zrozumieniu z klientem. Dlatego z czystym sumieniem kancelaria może zaproponować rzetelną obsługę biznesu.

Jak działamy?

Rozpoznanie problemu zaczyna się z reguły od spotkania osobistego poprzedzonego przesłaniem kancelarii skanów podstawowych związanych ze sprawą dokumentów. Podczas tego spotkania definiowane jest zagadnienie prawne i wypracowywany optymalny plan działania. Przy sprawach spornych przeciwko innym podmiotom adwokat Maciej Kacprzak wypracował model postepowania polegający na przedstawieniu stronie przeciwnej stanowiska i roszczeń swojego klienta w starannie przygotowanym liście adwokackim. Praktyka ta niejednokrotnie zaowocowała uproszczeniem i skróceniem sprawy pozwalającym bądź skutecznie zrealizować roszczenia/ ew. obronić się przed roszczeniami bądź doprowadzić do ugody, bez konieczności uciekania się do kierowania sprawy na drogę sądową. W razie zaistnienia potrzeby adwokat Maciej Kacprzak bierze razem z klientem udział w negocjacjach ugodowych z przeciwnikiem.

Jeżeli załatwienie sprawy na drodze ugodowej nie wchodzi w grę, kancelaria kieruje w imieniu klienta stosowne roszczenie do sądu (ew. broni klienta w wytoczonym przez przeciwnika procesie) i reprezentuje w postępowaniu sadowym.

Pomoc ta jest świadczona na wielu polach. są to m.in.:

  • Tworzenie nowych firm, w tym pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych
  • Obsługa prawna funkcjonujących firm w zakresie prawa spółek, w tym obsługa organów spółek, opracowywanie tekstów ich uchwał;
  • Prawo cywilne, w szczególności prawo umów handlowych, w tym sporządzanie projektów umów i uczestnictwo w negocjacjach
  • Sporządzanie opinii prawnych
  • Reprezentację w sprawach spornych poprzedzającą postępowanie sądowe lub administracyjne, w tym negocjacje, mediacje, ugody, umożliwiające pozytywne rozstrzygnięcie sporu bez konieczności wszczynania procedur sądowych lub administracyjnych
  • Prowadzenie procesów sądowych i zastępstwo prawne przed organami administracji
  • Prawo pracy, w tym sporządzanie umów o pracę, zagadnienia związane z rozwiązywaniem stosunków pracy, sporządzanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania umów o zakazie konkurencji