Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego charakteryzują się bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym. Klient, chcący uregulowania prawnego rożnych kwestii związanych z najbliższymi mu osobami często ma słabą orientację w prawnych możliwościach. Często trudno jest mu oddzielić emocje od niezbędnej chłodnej oceny własnej sytuacji lub sytuacji bliskich, których problem dotyczy. Adwokaci naszej kancelarii posiadają wieloletnia praktykę opartą na dużej palecie stanów faktycznych, przepracowanych wielu postępowaniach sądowych. Zawsze mamy na uwadze, że sprawy rodzinne (takie jak: rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem) wymagają nie tylko znajomości przepisów prawa rodzinnego oraz doświadczenia, ale też dużego zaangażowania, wyczucia i dyskrecji. Stąd jesteśmy przekonani, że proponowane przez nas rozwiązania są w często bardzo złożonych realiach sprawy możliwie najbardziej optymalne.

Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego charakteryzują się bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym. Klient, chcący uregulowania prawnego rożnych kwestii związanych z najbliższymi mu osobami często ma słabą orientację w prawnych możliwościach. Często trudno jest mu oddzielić emocje od niezbędnej chłodnej oceny własnej sytuacji lub sytuacji bliskich, których problem dotyczy. Adwokaci naszej kancelarii posiadają wieloletnia praktykę opartą na dużej palecie stanów faktycznych, przepracowanych wielu postępowaniach sądowych. Zawsze mamy na uwadze, że sprawy rodzinne (takie jak: rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem) wymagają nie tylko znajomości przepisów prawa rodzinnego oraz doświadczenia, ale też dużego zaangażowania, wyczucia i dyskrecji. Stąd jesteśmy przekonani, że proponowane przez nas rozwiązania są w często bardzo złożonych realiach sprawy możliwie najbardziej optymalne.

Jak działamy?

Podobnie jak w przypadku problemu medycznego, problem prawny wymaga w pierwszej kolejności właściwej diagnozy. Dlatego bardzo duże znaczenie ma pierwsze spotkanie naszego adwokata z klientem. Podczas tego spotkania na podstawie relacji klienta oraz posiadanych przez niego dokumentów nasz adwokat szczegółowo zapozna się z sytuacją faktyczną, starając się „posegregować” informacje, oddzielić istotniejsze od mniej . Klient ma zawsze swobodę wypowiedzi. To adwokat jest od tego, aby zadając mu odpowiednie pytania, „wyłuskać” i precyzyjnie określić problem prawny. 

Po zebraniu i uporządkowaniu informacji nasz adwokat dokona wstępnej oceny, wskazując na problemy i ryzyka związane z prowadzeniem danej sprawy i, co jest istotą naszej pomocy, proponując konkretne rozwiązania i rekomendując dalszy tok działania. Podobnie jak w sprawach karnych trzymamy się zasady, aby nasze oceny były realistyczne, nie oparte na myśleniu życzeniowym i emocjach oraz zgodne z realiami sądowymi.

Często bywa tak, że klient nie jest do końca przekonany, czy tak naprawdę chce podjąć dane działanie (np. złożyć pozew o rozwód), przychodzi do nas, aby wstępnie zorientować się co do możliwości prawnych. W takiej sytuacji zawsze hołdujemy zasadzie, aby dać neutralną prawną ocenę, w żadnym wypadku nie namawiać klienta, albowiem to czy podjąć daną akcję prawną musi być jego własną autonomiczną i przemyślaną decyzją. Adwokat nie może tu być czynnikiem stymulującym ani doradzającym, on jest od zapewnienia optymalnej pomocy prawnej. Dlatego czasami, w przypadku takiego klienta, który jeszcze nie dojrzał do decyzji, żegnamy się uściskiem ręki.

Gdy jednak klient jest zdecydowany (bądź ma już sprawę sądową w toku), nasz adwokat przedstawi strategię przedprocesową, czy też już procesową a klient musi ją zaakceptować.

Następnie przechodzimy do prowadzenia sprawy. W tym zakresie sporządzamy pozwy, pisma procesowe, środki zaskarżenia (apelacje i zażalenia), wnioski, opinie prawne, umowy i inne potrzebne dokumenty. Uczestniczymy również w negocjacjach przedprocesowych oraz zapewniamy reprezentację w mediacjach. W sądzie reprezentujemy klientów w postępowaniach przed wszystkimi instancjami.

Jakie sprawy prowadzimy?

Rozwód

W sprawie o rozwód występuje szeroka paleta wariantów i stopni skomplikowania sprawy. Poczynając od rozwodu bez orzekania o winie, poprzez rozwód z orzeczeniem o winie, a kończąc na wielu dodatkowych komplikacjach, takich jak spór co do alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, czy spór co do podziału majątku. Pomimo istnienia pewnych modeli i wzorców procedowania sprawy rozwodowej każdy z dodatkowych stanów faktycznych wymaga indywidualnego podejścia i indywidualnych rozwiązań, a to ze względu na to że każda rodzina i każdy człowiek rozumiany jako jednostka jest inny. Ma inny charakter, temperament, więzy rodzinne są różne. W związku z tym trudno mówić o jakimkolwiek uniwersalnym szablonie postępowania.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że nawet w sytuacji, gdy wszystko wskazuje na w stosunkowo najprostszy scenariusz rozwodu bez orzekania o winie przy braku innych kwestii spornych, na w trakcie postępowania sytuacja może się zmienić i skomplikować, bowiem strony mogą do jego końca zmieniać swoje stanowisko. Warto mieć zatem zapewnioną profesjonalną pomoc prawną w każdym przypadku.

Alimenty

Sprawy o alimenty na rzecz małoletniego dziecka, dorosłego dziecka, czy osoby starszej, ustalenie należnych alimentów jest zawsze wypadkową dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji i możliwości finansowych zobowiązanego. Dlatego w sprawie o alimenty należy umiejętnie i przekonująco wykazać te dwa faktory, aby zasądzone alimenty były w adekwatnej wysokości

Podział majątku wspólnego

W tym podziały z ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczaniem nakładów na majątek. Jest to z reguły ostatni element, który muszą uregulować byli małżonkowie. Często bywa, że mając za sobą negatywne doświadczenia związane z rozwodem, odkładają dokonanie podziału majątku wspólnego w czasie. Pomimo jednak konieczności zmierzenia się z kolejną procedurą prawną warto jednak uregulować także kwestie majątku wspólnego, aby ostatecznie zamknąć etap życia związany z byłym partnerem. Podział majątku wspólnego nie musi skończyć się w sądzie i oznaczać walki o każdy składnik majątku.

Ubezwłasnowolnienie

Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, w tym także o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

Podwyższenie albo obniżenie bądź uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny

Ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa

Uregulowania kontaktów z dzieckiem zarówno na rzecz jednego z rodziców jak i dziadków

Władzę rodzicielską, w tym w sprawach o jej rozszerzenie, ograniczenie bądź pozbawienie