Prawo spadkowe

Śmierć osoby bliskiej powoduje konieczność uporządkowania przez rodzinę szeregu kwestii prawnych związanych z majątkiem pozostawionym przez zmarłego. Sprawy te są regulowane na gruncie prawa spadkowego, które jest gałęzią prawa cywilnego. Charakteryzują się one różnym poziomem skomplikowania, zależnym od wielu czynników, takich jak: stopień uregulowania stanu prawnego majątku zmarłego spadkodawcy (bywa, że spadkodawca pozostawił swoje sprawy majątkowe w stanie nieuporządkowanym), ilość spadkobierców, znajomość (bądź jej brak) ich miejsca zamieszkania, istnienie bądź brak testamentu, czy wreszcie wielkość pozostawionego majątku i jego skład (ruchomości, nieruchomości, rachunki bankowe etc.) a także jego ewentualne obciążenie długami. Sprawne rozwiązanie tych kwestii wymaga wiedzy i doświadczenia prawniczego. Adwokat Maciej Kacprzak dysponuje taką wiedzą i doświadczeniem. Dlatego może skutecznie przeprowadzić klienta przez meandry prawa spadkowego i pomóc uporać się z ta trudną sytuacją.

Prawo spadkowe

Śmierć osoby bliskiej powoduje konieczność uporządkowania przez rodzinę szeregu kwestii prawnych związanych z majątkiem pozostawionym przez zmarłego. Sprawy te są regulowane na gruncie prawa spadkowego, które jest gałęzią prawa cywilnego. Charakteryzują się one różnym poziomem skomplikowania, zależnym od wielu czynników, takich jak: stopień uregulowania stanu prawnego majątku zmarłego spadkodawcy (bywa, że spadkodawca pozostawił swoje sprawy majątkowe w stanie nieuporządkowanym), ilość spadkobierców, znajomość (bądź jej brak) ich miejsca zamieszkania, istnienie bądź brak testamentu, czy wreszcie wielkość pozostawionego majątku i jego skład (ruchomości, nieruchomości, rachunki bankowe etc.) a także jego ewentualne obciążenie długami. Sprawne rozwiązanie tych kwestii wymaga wiedzy i doświadczenia prawniczego. Adwokat Maciej Kacprzak dysponuje taką wiedzą i doświadczeniem. Dlatego może skutecznie przeprowadzić klienta przez meandry prawa spadkowego i pomóc uporać się z ta trudną sytuacją.

Jak działamy?

Podobnie jak w jakiejkolwiek innej sprawie etapem inicjalnym jest spotkanie z klientem, na którym przedstawi on wszelkie posiadane dokumenty oraz zrelacjonuje stan faktyczny oraz powiązania rodzinne. Najczęściej zachodzi potrzeba rozrysowania dokładnego drzewa genealogicznego klienta, żeby graficznie ułatwić określenie statusu, wieku, stanu cywilnego poszczególnych członków rodziny, mogących być stronami sprawy spadkowej. Jeżeli klientowi chodzi jedynie o zorientowanie się co do swojej sytuacji prawnej sprawa może się skończyć na jednym spotkaniu, na którym zostanie mu przedstawiona taka właśnie prawna diagnoza. Jeżeli jednak z opisu sytuacji wynikają roszczenia klienta, które można zrealizować, bądź roszczenia przeciwko niemu, które mogą zostać (lub już zostały) zgłoszone, sprawa wymaga ułożenia należytej strategii postępowania. Niekoniecznie musi się to zawsze wiązać ze sprawą sądową. Szereg spraw dotyczących spadku można załatwić na drodze ugodowej, jeżeli są po temu warunki. Nasza kancelaria zawsze w pierwszym rzędzie rozpatruje i proponuje takie właśnie rozwiązanie sprawy, jako tańsze i szybsze dla klienta. W tym zakresie piszemy pisma adwokackie do innych stron, uczestniczymy w negocjacjach redagujemy ugody itp. 

Bywa jednak tak, że w sprawie istnieje, bądź ujawnia się spór. Wówczas jest konieczność obrony interesów klienta w sądzie. W takiej sytuacji kancelaria oferuje pełną paletę sposobów działania procesowego: zredagowanie pozwu bądź wniosku (ew. odpowiedzi na pozew/ wniosek), uczestnictwo w rozprawach sądowych, pisanie pism procesowych w trakcie postępowania, zaskarżenie orzeczeń I-szej instancji itp.

Istnieje też pewna kategoria spraw dotyczących prawa spadkowego, procedowanych przed śmiercią spadkodawcy, tzn. w sytuacji gdy spadkodawca, chcąc oszczędzić bliskim problemów spadkowych po swojej śmierci, sam chce uregulować swoje sprawy majątkowo spadkowe. Należą do nich: przygotowanie i dyspozycje testamentu, rozważenie alternatywnych rozwiązań względem testamentu, tj darowizny, zawarcia umowy dożywocia, przekazania gospodarstwa rolnego, zawarcie umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia, wydziedziczenie krewnego w testamencie, zapis windykacyjny.

Po śmierci spadkodawcy adwokat Maciej Kacprzak świadczy pomoc prawną w sprawach:

Stwierdzenie nabycia spadku

Tu redagujemy wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, a także reprezentujemy ich w tym postępowaniu. Nadto doradzamy klientom jakie czynności należy podjąć, jeżeli zdecydowaliby się poświadczenie dziedziczenia u notariusza.

Dział spadku

Dział spadku jest postępowaniem, które następuje po stwierdzeniu nabycia spadku, względnie po poświadczeniu dziedziczenia u notariusza. W tym postępowaniu podejmowane są czynności, które zmierzają do zerwania więzi współwłasności, która powstała pomiędzy spadkobiercami w wyniku spadkobrania. O ile przy zgodzie spadkobierców nie jest to postępowanie skomplikowane i w zasadzie udział adwokata ogranicza się tylko do zaopiniowania i doradzenia co do kierunków ewentualnego zgodnego podzielenia się majątkiem spadkowym, to problem następuje przy braku zgody. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie sądowego działu spadku, gdzie przedmiotem postępowania jest sposób działu spadku, ustalenie ewentualnych spłat i dopłat oraz rozliczenie darowizn, nakładów i innych roszczeń, które mogą się pojawić w toku sprawy.

Przyjęcie bądź odrzucenie spadku

Nierzadko okazuje się, że poza majątkiem zmarły pozostawił po sobie pasywa, tj. długi spadkowe. Albo też, w skład spadku w ogóle nie wchodzą żadne aktywa, a majątek zmarłego w zasadzie składa się z samych długów. W takich sytuacjach doradzamy klientom jakie skutki niesie za sobą przyjęcie spadku wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza, a także co należy zrobić aby spadek odrzucić. Pomagamy Klientom uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe również wtedy, gdy po kilku latach od śmierci spadkodawcy i przyjęcia spadku okazuje się, że takowe istnieją. Prawo przewiduje bowiem możliwość zatwierdzenia przez sąd odrzucenia spadku dokonanego po ustawowym terminie, jeżeli przyczyną uchybienia terminowi był błąd.

Obalenie testamentu

W tym postępowaniu chodzi o zakwestionowanie testamentu w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że został on podrobiony, przerobiony, bądź sporządzająca go osoba nie była w stanie autonomicznie i samodzielnie dokonać rozporządzenia swoim majątkiem. Sprawy te są często bardzo trudne, wymagają przeprowadzenia szeregu dowodów, w tym dowodów z opinii biegłych sądowych (w tym grafologa), a często łączą się także z odpowiedzialnością karna osób, które dokonały przestępstwa przeciwko testamentowi.

Wydziedziczenie osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy

W niektórych sytuacjach prawo spadkowe pozwala spadkodawcy dokonać wydziedziczenia (tj. pozbawienia praw do spadku) osób, które dziedziczyłyby z mocy ustawy. Klient kancelarii otrzyma poradę jak dokonać wydziedziczenia tak, aby było ono skuteczne i jakie skutki wiążą się dla dalszych spadkobierców z faktem wydziedziczenia. Z drugiej strony, osoby, które zostały wydziedziczone znajdą u nas pomoc dotyczącą ustalenia czy wydziedziczenie było prawidłowe i skuteczne, a także jakie działania należy podjąć, by podważyć zawarte w testamencie wydziedziczenie, a w szczególności czy mogą dochodzić w sposób skuteczny zachowku.

Dochodzenie zachowku

O jedna z najczęstszych spraw o charakterze spadkowym. Osoby, które zostały pominięte w testamencie, lub nieskutecznie wydziedziczone mogą domagać się od pozostałych spadkobierców zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem zachowku. Adwokat Maciej Kacprzak udzieli takiej osobie informacji, jakiej wysokości zachowku można się domagać oraz jak należy go obliczać, a także poprowadzi postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania należnych kwot.

Kancelaria od wielu lat współpracuje także z Kancelarią Notarialną Wojciecha Kwarcińskiego w Poznaniu, którą rekomenduje swoim klientom.