Odszkodowania

Wieloletnie doświadczenie prawników tworzących naszą kancelarię w dochodzeniu odszkodowań pozwala nam stwierdzić, iż jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami. Przeprowadziliśmy setki, jeżeli nie tysiące spraw sądowych obejmujących to zagadnienie. W sprawach tych niezwykle ważną rzeczą jest ich należyta, rzetelna i realistyczna ocena już na jej wczesnym etapie. Nasze doświadczenie pozwala nam dokonać takiej oceny, tj. określić istniejące ryzyka, wytyczyć właściwe kierunki prowadzenia sprawy, ewentualnie opracować różne warianty podejmowanych działań.

Odszkodowania

Wieloletnie doświadczenie prawników tworzących naszą kancelarię w dochodzeniu odszkodowań pozwala nam stwierdzić, iż jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami. Przeprowadziliśmy setki, jeżeli nie tysiące spraw sądowych obejmujących to zagadnienie. W sprawach tych niezwykle ważną rzeczą jest ich należyta, rzetelna i realistyczna ocena już na jej wczesnym etapie. Nasze doświadczenie pozwala nam dokonać takiej oceny, tj. określić istniejące ryzyka, wytyczyć właściwe kierunki prowadzenia sprawy, ewentualnie opracować różne warianty podejmowanych działań.

Dlaczego kancelaria adwokacka?

Na rynku działa wiele tzw. „kancelarii odszkodowawczych” (nie zawierających w swojej nazwie określenia „adwokacka” bądź „radców prawnych”).  Są to najczęściej firmy zakładane przez byłych pracowników zakładów ubezpieczeń, likwidatorów szkód, czy agentów ubezpieczeniowych.

Jaka jest różnica pomiędzy nimi a naszą kancelarią?

Po pierwsze w naszej kancelarii sprawę od samego początku, a więc również na ważnym etapie postępowania przedsądowego (zwanego w żargonie ubezpieczeniowym postępowaniem likwidacyjnym) prowadzi adwokat. Jest to o tyle ważne, że na etapie przedsądowym firmy ubezpieczeniowe częstokroć wysuwają poszkodowanym propozycje o zaniżonych i nieadekwatnych kwotach odszkodowań. Często taka propozycja jest „transakcją wiązaną” i wymusza na kliencie zrzeczenie się wszelakich innych lub wyższych roszczeń. I tu jest właśnie pierwszy ważny moment: my, jako adwokaci nigdy nie kierujemy się krótkoterminowym interesem i krótkim horyzontem czasowym polegającym na tym, żeby jak najszybciej zgodzić się na propozycję ubezpieczalni, niezależnie od wysokości odszkodowania, „skasować” i zamknąć sprawę. Nasza ocena zawsze uwzględnia wariant pójścia do sądu przeciwko ubezpieczycielowi, ponieważ zaniżanie odszkodowań przez ubezpieczalnie jest nagminne i opcja sądowa jest dla nas „chlebem powszednim”.

Po drugie jako pełnomocnicy profesjonalni, posiadamy niezbędne wykształcenie zawodowe a jako adwokaci będący członkami Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu jesteśmy związani zasadami etyki zawodowej, przewidującej między innymi uczciwość, dyskrecję, ale także gwarancję, iż Wasza sprawa zostanie przeprowadzona w sposób prawidłowy.

Po trzecie każdy adwokat jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Po czwarte adwokat może reprezentować Klienta nie tylko przed sądem cywilnym, ale i w postępowaniu karnym, przed prokuratura organami ścigania.

Po piąte, korzystając z usług adwokata poszkodowany faktycznie bezpośrednio zleca dochodzenie odszkodowania, a nie korzysta z pośrednika, który ostatecznie również musi zatrudnić do prowadzenia sprawy sądowej o odszkodowanie adwokata lub radcę prawnego. Żaden tzw. doradca odszkodowawczy nie ma uprawnienia aby reprezentować osobę poszkodowaną w sądzie.

Wreszcie po szóste i chyba najważniejsze: podchodzimy do klientów z życzliwością i taktem. Staramy się by proces związany z dochodzeniem odszkodowania był jak najmniej uciążliwy psychicznie a relacja między poszkodowanym a jego pełnomocnikiem, adwokatem miała charakter indywidualny i bezpośredni.

W jakich sprawach możemy pomóc?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego

Na polskich drogach corocznie dochodzi do ok. 25 tys. wypadków komunikacyjnych. W ich wyniku dochodzi w wielu przypadkach do powstania uszczerbku na zdrowiu u osób poszkodowanych: pieszych, pasażerów, rowerzystów, czy kierowców. Dochodzimy roszczeń związanych z uzyskaniem zadośćuczynienia za powstały uszczerbek na zdrowiu jak np.: złamane kości, złamany kręgosłup, urazy wielonarządowe, uraz typu „smagnięcie biczem” (niewidoczny uraz szyjnej części kręgosłupa odnoszony najczęściej przy uderzeniach z tyłu). Dochodzimy także odszkodowania za koszty leczenia koszty rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, kosztów opieki sprawowanej przez osobę bliską oraz utraconych w wyniku wypadku zarobków.

W poważniejszych przypadkach poszkodowany może również otrzymać świadczenie w postaci dożywotniej lub tymczasowej renty, jeżeli w wyniku doznanego uszczerbku na zdrowiu pogorszeniu uległy jego perspektywy na przyszłość, , tzn. gdy utracił sprawność fizyczną lub pogorszeniu uległ jego wygląd, jeśli cechy te miały istotny wpływ na rozwój i możliwości jego kariery.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wyniku wypadku komunikacyjnego

Co roku w Polsce w wyniku wypadków drogowych ginie około 3.000 osób. Najbliższej rodzinie z tytułu śmierci ich bliskiego przysługuje cała wiązka roszczeń. W pierwszym rzędzie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które z reguły przyjmuje wysoką wartość. Następnie  odszkodowanie za poniesione koszty pogrzebu oraz za koszty leczenia zmarłego. Szczególnie ważnymi roszczeniami z punktu widzenia bliskich osoby zmarłej są wszelkie roszczenia mające na celu uszczerbek finansowy w rodzinie z powodu utraty żywiciela rodziny bądź osoby zobowiązanej do alimentacji, takie jak renta czy odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej. Osobami uprawnionymi do ich żądania renty będą więc przede wszystkim małżonek i dzieci, ale także dalsi krewni w określonych przypadkach. Odszkodowania te przyjmują  częstokroć postać comiesięcznych wypłat płaconych w wieloletniej perspektywie czasowej (np. w przypadku małoletniego do chwili jego usamodzielnienia się), mejąca zabezpieczyć długoterminowo uzasadnione potrzeby osoby poszkodowanej. 

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu poniesiony w innym wypadku losowym

Np.: potknięciu na oblodzonym chodniku, nieodśnieżonej ulicy, upadku z niebezpiecznych schodów, urazu od spadającej dachówki z nieremontowanego dachu, pogryzienia przez psa etc., Komplikacja tego typu spraw polega na tym, że sprawca wypadku bądź jego ubezpieczyciel zwykle kwestionuje winę za spowodowanie zdarzenia i w pierwszej kolejności niezbędnym jest wykazanie zasady odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego.

Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych

W obecnej rzeczywiści społecznej, zwłaszcza przy wykorzystaniu narzędzi internetowych i informatycznych częstokroć dochodzi do naruszenia dóbr osobistych człowieka: prawa do wizerunku, prawa do prywatności, uporczywego nękania (stalkingu), pomówienia, publikacji zdjęć intymnych itp. W takich sytuacjach, niezależnie od kroków, które można podjąć na gruncie prawa karnego (odsyłacz do zakładki prawo karne) można podjąć działania cywilnoprawne, mające na celu zrekompensowanie poszkodowanemu poniesionej szkody (moralnej lub materialnej). Rezultatem takich działań jest zadośćuczynienie za szkodę niematerialną (moralną) bądź stosowne odszkodowanie.

Odszkodowanie za skutki błędu lekarskiego

Sprawy wynikające z błędu lekarskiego to kategoria spraw odszkodowawczych o bardzo dużym stopniu skomplikowania. Nie każdy bowiem nieudany zabieg, operacja jest jednocześnie błędem lekarskim. Aby móc dochodzić odszkodowania koniecznym jest wykazanie, iż szpital lub lekarz postawił błędną diagnozę, co skutkowało powstaniem krzywdy u pacjenta, błędnie przeprowadzono terapię medyczną lub je w ogóle zaniechano, wykonano zabieg medyczny lub operację niezgodnie ze sztuką lekarską.

Odszkodowanie za wypadki przy pracy, także wypadki przy pracy na czarno

Jako adwokaci reprezentujący poszkodowanych zajmujemy się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od organu rentowego: ZUSU, KRUSU z tytułu wypadku przy pracy i odszkodowania uzupełniającego od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik pracował legalnie, czy świadczył prace na czarno, bez umowy. Również w tym wypadku przysługują mu roszczenia odszkodowawcze.

Odszkodowanie komunikacyjne, za zniszczony w wyniku wypadku samochód, motocykl, inne mienie

Praktycznie w większości przypadków likwidowania przez zakład ubezpieczeń szkody polegającej na zniszczeniu pojazdu uczestniczącego w kolizji samochodowej czy to z polisy OC sprawcy, czy AC -autocasco dochodzi do zniżenia odszkodowania, poprzez uwzględnienie zbyt niskich kosztów roboczogodziny za pracę blacharskie i lakiernicze, uwzględnienie wartości części alternatywnych zamiast części oryginalnych, zastosowanie amortyzacji na części użyte do naprawy pojazdu.

Odszkodowanie za kradzież pojazdu, samochodu, motocykla

Zdarza się, mimo wykupionej polisy AC, autocasco ubezpieczyciel i tak odmawia wypłaty odszkodowania z uwagi na fakt zakwestionowania zajścia kradzieży, rzekome skopiowanie kluczyka samochodowego, pozostawienie w aucie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.

Odszkodowania rolnicze

Zniszczenie plonów rolnych przez zwierzynę, szkody suszowe, szkody mrozowe, powstanie uszczerbku na zdrowiu podczas prac w gospodarstwie rolnym bądź na polu, uszkodzenia mienia, sprzętu należącego do rolnika.

Odszkodowanie za szkodę w transporcie

Gdy wystąpiła szkoda w przewozie, np. ładunek przewożony lub którego przewóz zlecono, został uszkodzony lub zaginął.