Prawo karne

Kancelaria w osobach adwokata Macieja Kacprzaka i- w odniesieniu do klientów ukraińsko- i rosyjsko języcznych- adwokat ukraińskiej Iryny Myzyny prowadzi kompleksowo i w różnych konfiguracjach procesowych sprawy karne. Kompleksowo, tzn. poczynając od najwcześniejszej fazy postępowania karnego, tj. postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę, poprzez etap postępowania sądowego (przed sądami I-szej i II-giej instancji) a skończywszy na postępowaniu wykonawczym.

Prawo karne

Kancelaria w osobach adwokata Macieja Kacprzaka i- w odniesieniu do klientów ukraińsko- i rosyjsko języcznych- adwokat ukraińskiej Iryny Myzyny prowadzi kompleksowo i w różnych konfiguracjach procesowych sprawy karne. Kompleksowo, tzn. poczynając od najwcześniejszej fazy postępowania karnego, tj. postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę, poprzez etap postępowania sądowego (przed sądami I-szej i II-giej instancji) a skończywszy na postępowaniu wykonawczym.

Jakie sprawy prowadzimy?

Spektrum spraw karnych, które prowadzimy jest szerokie. Spośród niego prezentujemy poniżej najbardziej powszechne grupy przestępstw, na bazie których prowadzimy obrony bądź reprezentujemy osoby pokrzywdzone, wraz z ich krótkim opisem. Wyjątek w postaci bardziej rozbudowanego opisu uczyniliśmy dla grupy przestępstw gospodarczych, ze względu na ich większą abstrakcyjność i wynikającą z niej potrzebę dokładniejszego wyjaśnienia i przełożenia na język potoczny.
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (bójka i pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia etc.)

Surowość reakcji karnej wobec tej grupy przestępstw jest znaczna. Wynika to z faktu, iż zdrowie i życie uważane są powszechnie za dobra prawne o najwyższym znaczeniu. Są to w większości przestępstwa umyślne. Właśnie z uwagi na ich ciężar gatunkowy i bardzo dotkliwe skutki prawne w sprawach tych musi zostać dokonane szczególnie skrupulatne odtworzenie stanu faktycznego a następnie drobiazgowa analiza dowodów. I z tym musi się zmierzyć adwokat, niezależnie od tego czy występuje jako obrońca czy jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (gwałt, molestowanie seksualne, przestępstwa pedofilskie, rozpowszechnianie pornografii, sutenerstwo)

To grupa przestępstw szczególnie „wrażliwych”, często ogniskujących silne odium potępienia społecznego, jak w przypadku przestępstwa pedofilii. Oprócz zdarzeń w świecie realnym można zaobserwować zjawisko przeniesienia dużej części tej grupy przestępstw do internetu. Tutaj zaś bywają sytuacje graniczne, kiedy to technologia „przyczynia” się samorzutnie, czasami bez wiedzy i zamiaru osoby ją użytkującej- do wypełnienia ustawowych znamion przestępstwa. Dlatego procedowanie takiej sprawy wymaga wyjątkowo skrupulatnego i dokładnego wyświetlenia stanu faktycznego i ustalenia istotnych okoliczności, często z pomocą specjalistycznych opinii biegłych informatyków. W naszej praktyce adwokackiej zetknęliśmy się już nie raz z takimi sytuacjami granicznymi, co sprawia, że możemy temu zadaniu podołać.

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (przemoc domowa, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacji)

To grupa przestępstw o ugruntowanej „tradycji”. Tym niemniej w czasach coraz bardziej powszechnego stresu, frustracji życiowych, intensywnej działalności zawodowej i zawiązanych z tymi zjawiskami reperkusji w życiu rodzinnym, staje się ona coraz bardziej zauważalna (stanowią one ok. 7-8% wszystkich popełnianych przestępstw). W przypadku przestępstwa niealimentacji dokonane w ostatnich latach zaostrzenie treści art. 209 kodeksu karnego (uchylony został niejednoznaczny i nadużywany warunek „uporczywości” uchylania się od płacenia) spowodowało, że przestępstwo to zyskało na znaczeniu i w większym stopniu jest procedowane przez wymiar sprawiedliwości.

Przestępstwa przeciwko wolności (groźby karalne, szantaż, stalking etc.)

Przestępstwa te, podobnie jak to jest w innych tutaj omawianych grupach przestępstw, masowo zdarzają się w przestrzeni internetowej. Paradoksalnie, podczas gdy w innych grupach przestępstw wątek informatyczny może być pewną komplikacją (wymagającą specjalistycznych ekspertyz), to w tym akurat przypadku jest to dużym ułatwieniem (dla ofiary takiego przestępstwa) bądź utrudnieniem (dla sprawcy), albowiem podstawowy materiał dowodowy jest na przysłowiowej tacy, tzn. utrwalony. Chodzi zwłaszcza o przestępstwa stalkingu i gróźb karalnych, gdzie osoba zastraszająca czy nękająca, działając zazwyczaj w silnym afekcie produkuje materiał dowodowy przeciwko sobie.

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesne (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej etc.)

Przestępstwa te stały się coraz bardziej powszechne, głównie z powodu ułatwienia, jakie w zniesławieniu i znieważeniu stanowi powszechnie użytkowany internet. Tym niemniej prawo karne i w tej, stosunkowo nowej sferze działalności ludzkiej wypracowało już orzecznictwo, umożliwiające obiektywną i sprawiedliwą ocenę takich sytuacji. Adwokaci kancelarii niejednokrotnie mierzyli się z tego typu sprawami, co pozwala nam dopasować adekwatną strategię postępowania.

Przeciwko bezpieczeństwu państwa (szpiegostwo)

To stosunkowo rzadkie, wręcz wyjątkowe przestępstwa. Tym niemniej również na tej niwie kancelaria posiada doświadczenie zawodowe.

Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych (przekupstwo, płatna protekcja, nadużycie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego etc.)

Łapówkarstwo i przekupstwo to obecnie pole działalności wyspecjalizowanych służb takich jak CBA czy CBŚ. Pomimo coraz większego profesjonalizmu tych służb, również i tutaj jest miejsce na efektywną obronę poprzez skrupulatną analizę materiału dowodowego, kontrolowanie poprawności proceduralnej, staranne przesłuchanie świadków.

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (bezprawne uzyskanie informacji, niszczenie bądź uszkodzenie danych informatycznych, zakłócenia systemów komputerowych etc.)

Z uwagi na coraz większe oparcie życia społecznego i gospodarczego o rozbudowane i wszechobecne systemy informatyczne rosną też związane z tym zjawiskiem zagrożenia. Przybierająca na sile działalność hakerska i sabotaż technologiczny są tego przykładem. Podobnie jak w przypadku innych przestępstw internetowych należyte ustalenie stanu faktycznego nie może się obyć bez specjalistycznych ekspertyz informatycznych i opinii biegłych.

Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy etc.)

W świecie masowego obrotu dokumentami (również w formie elektronicznej) bardzo często popełniane przestępstwa (stanowiące ok. ok. 7% wszystkich popełnionych przestępstw). Częstokroć wymagająca ekspertyzy biegłych z dziedziny informatyki bądź grafologii. A następnie skrupulatnej oceny krytycznej takiej ekspertyzy, co jest m.in. zadaniem obrony.

Przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, przywłaszczenie, paserstwo, oszustwo, oszustwo komputerowe, wyłudzenie dotacji etc

To największa i najpowszechniejsza grupa przestępstw. Stanowi ona blisko 50% wszystkich popełnianych przestępstw. Niemniej w ostatnich czasach w przypadku przestępstwa oszustwa następuje wyraźne przesunięcie go do internetu i świata wirtualnego. Powoduje to coraz to nowe spektrum stanów faktycznych wymagających stosowania nowych instrumentów technologiczno- informatycznych. Jednakże zasadnicze reguły pozostają niezmienione i prawo karne wypracowało już określone sposoby oceny takich sytuacji. Adwokaci naszej kancelarii mieli niejednokrotnie możliwość zmierzenia się z tego rodzaju sprawami.

Defraudacja dotacji unijnych i wyłudzenie dotacji oświatowych
Są to warianty przestępstwa oszustwa, będące w istocie zbiegiem oszustwa i wyłudzenia. To, podobnie jak przestępstwa łapownictwa pole działania wyspecjalizowanych służb takich jak m.in. prokuratury regionalne, ABW i CBA. Ponieważ najczęściej chodzi o kwoty znacznej wartości, to mamy tu często do czynienia z bardzo zawoalowanymi metodami operacyjnymi tych służb, jak podsłuchy, prowokacje policyjne. Ponieważ często może się to wiązać z działaniem na pograniczu przepisów, jest tu pole do działania dla obrony. Z uwagi na złożoność tych podtypów oszustwa pozwalamy sobie je nieco bliżej przedstawić:
Defraudacja dotacji unijnych

Tu podstawą odpowiedzialności są przepisy kodeksu karnego dotyczące oszustwa (art. 286 kk), oszustwa finansowego (art. 297 k.k.), prania brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.) oraz często poświadczenia nieprawdy (art. 273 k.k.) bądź fałszerstwa dokumentów (art. 270 k.k.). Przestępstwo to polega najczęściej na zawyżaniu faktur, wystawianych przez podmioty gospodarcze w ramach projektów finansowanych przez UE. Płatności takich zawyżonych faktur powodują, że wartość projektu jest w sposób nieuzasadniony wyższa niż powinna i, co za tym idzie, pieniądze publiczne (bo za takie uważane są dotacje z UE) są wydawane niezasadnie.  Sprawy karne tego rodzaju mają z reguły bardzo rozbudowany materiał dowodowy, akta liczą po kilkadziesiąt tomów przesłuchiwanych jest bardzo wielu świadków. To niewątpliwie stanowi również dla obrony bardzo duże pole do działania i szukania swojego rodzaju „okna możliwości”. Doświadczenie nagromadzone przez adwokata Macieja Kacprzaka w tego typu sprawach pozwala na budowanie możliwie optymalnej strategii obrony.

Wyłudzenie dotacji oświatowych

Ten typ czynu zabronionego związany jest z działalnością w dziedzinie oświaty polegającą na prowadzeniu szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej. Zgodnie z polskim ustawodawstwem, a konkretnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe placówki takie mogą prowadzić osoby fizyczne i prawne. Podmioty te, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych otrzymują od jednostek samorządu terytorialnego dotacje z pieniędzy publicznych na ich prowadzenie. Warunki otrzymywania tych dotacji oraz cele, na jakie można je wydatkować są ściśle określone właśnie w ww. ustawie. Wydatkowanie dotacji jest przedmiotem okresowych kontroli ze strony ich gestorów. Jeżeli kontrolujący dojdzie do wniosku że dotacje zostały przeznaczone na cele niezgodne z ustawą, bądź ich wydatkowanie było w inny sposób nieprawidłowe, zarządza obowiązek zwrotu dotacji. Zwrot ten, ze względu na kumulację stosunkowo długiego okresu kontrolowanego zamyka się niejednokrotnie znaczną sumą, liczoną w dziesiątkach a nawet setkach tysięcy zł.

Jednakże sankcja zwrotu dotacji może nie być jedynym kłopotem prawnym osoby, która została dotknięta taką sytuacją. Niejednokrotnie organy kontrolne decydują się o zawiadomieniu prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 284 kodeksu karnego, czyli przywłaszczenia mienia powierzonego. Dodatkowo, z uwagi na znaczną sumę dotacji zakwalifikowanej do zwrotu odpowiedzialność karna może dodatkowo obostrzona z racji tego, że art. Art. 294 §1 kodeksu karnego zaostrza odpowiedzialność karną w stosunku do przywłaszczenia mienia przewyższającego 200 000 zł. definiowanego jako mienie znacznej wartości.

Przestępstwa gospodarcze
(przestępczość białych kołnierzyków, wyłudzenie kredytu, wyłudzenie odszkodowania, pranie brudnych pieniędzy, pokrzywdzenie wierzyciela, etc.). Ten rodzaj przestępstw wymaga nieco dokładniejszego przybliżenia. Truizmem jest stwierdzenie, że obrotowi handlowemu i działalności gospodarczej od zawsze towarzyszyły przypadki nadużyć. Obecne czasy, jakkolwiek nie wyjątkowe w tym względzie, charakteryzuje jednak coraz większa złożoność stosunków gospodarczych, pojawienie się nowych pól działalności oraz rozwój nowych technologii. To powoduje, że odpowiednio zwiększa się nie tylko liczba samych przestępstw gospodarczych, ale również znacząco powiększa się ich wachlarz rodzajowy. Przy czym należy dodać, iż mówiąc o „nadużyciu” prawa karnego gospodarczego nie zawsze mamy do czynienia z pojmowanym w tradycyjny sposób naruszeniu prawa. Często przychodzi się mierzyć z sytuacjami granicznymi, budzącymi wątpliwości bądź wręcz precedensowymi- z uwagi na brak analogicznych przypadków w przeszłości. Większość z przestępstw gospodarczych została stypizowana w kodeksie karnym. Krótko je przedstawiając należy wymienić:
Nadużycie zaufania bądź niedopełnienie obowiązków (art. 296 kodeksu karnego).

Zajmowanie się interesami podmiotu gospodarczego wiąże się z jeszcze jednym rodzajem odpowiedzialności polegającym na nadużyciu przez osobę zarządzającą przysługujących mu uprawnień, bądź niedopełnieniu ciążących na nim obowiązków. W swoim typie podstawowym (art. 296 §1 k.k.) przewiduje on odpowiedzialność menedżera, uwarunkowaną wyrządzeniem znacznej szkody majątkowej, czyli zgodnie z brzmieniem art. 115 §5 kodeksu karnego przewyższającej 200 000 zł. Jeżeli wyrządzona przez zarządzającego szkoda sięgnie rozmiarów szkody wielkiej wartości, czyli przewyższającej kwotę 2 000 000 zł., wówczas wchodzi w grę zaostrzona odpowiedzialność, przewidziana w 296 §3 k.k. Również zaostrzenie odpowiedzialności przewidziane jest w przypadku gdy sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 296 §2 k.k.). Z kolei gdy sprawca poprzez nadużycie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków sprowadza (jedynie) bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, ale do wyrządzenia szkody jednak nie dochodzi, to odpowiada według łagodniejszego §1a ww. przepisu. Również w przypadku gdy sprawca działa nieumyślnie, jego odpowiedzialność jest złagodzona (§4).

Jak widać z powyższego wachlarz możliwych sytuacji w ramach omawianego przestępstwa jest bardzo szeroki. A co za tym idzie- szerokie jest pole działania w ramach prowadzenia obrony karnej, tak aby była ona możliwie najbardziej skuteczna i efektywna.

Łapownictwo menedżerskie (art. 296a kodeksu karnego)

Przestępstwo łapownictwa polega na wyrządzeniu przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą w danym podmiocie (np. menedżera przedsiębiorstwa) szkody podmiotowi, którym owa osoba zarządza, w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo za obietnicę takiej korzyści. Działanie osoby popełniającej to przestępstwo przejawia się w nadużyciu udzielonych jej uprawnień bądź w niedopełnieniu ciążących na niej obowiązków. Znamiennym jest, że karze za łapownictwo podlega również osoba, która wręczyła bądź obiecała wręczyć korzyść majątkową, chyba że ujawni ona dobrowolnie organy ścigania o przyjęciu korzyści bądź obietnicy i ujawni wszystkie istotne okoliczności sprawy. To rozwiązanie ma ułatwić złamanie swoistej „zmowy milczenia” pomiędzy dającym łapówkę a biorącym opierającej się na wstępnie założonych wzajemnych korzyściach osób uczestniczących w tej sytuacji.

Z doświadczenia zawodowego adwokata Macieja Kacprzaka wynika, iż do wykrycia tego rodzaju przestępstw najczęściej dochodzi w wyniku zawiadomienia dokonanego przez osobę która była drugą stroną sytuacji korupcyjnej. Specyfiką postępowania prowadzonego na tle przestępstwa łapownictwa jest oparcie materiału dowodowego w głównej mierze na zeznaniach (w ostatnich czasach częstokroć wzbogacanych potajemnymi nagraniami fonicznymi) osób bezpośrednio zaangażowanych w sytuację korupcyjną, najczęściej tych, które zdecydowały się przerwać „zmowę milczenia”. Już sama ta sytuacja procesowa sprawia, że może zaistnieć cały szereg wątpliwości i sytuacji granicznych.

Oszustwo, oszustwo kredytowe (art. 297 kodeksu karnego)

Pod pojęciem oszustwa (wyłudzenia) kredytowego kryje się wiele rodzajów czynów. Wynika to zresztą z treści przepisu penalizującego to przestępstwo, w którym wymienia się szereg okoliczności, kiedy można je popełnić. Zgodnie z art. 297 § 1 k.k., Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przestępstwie tym wspólnym mianownikiem jest oszukańcze pozyskanie środków pieniężnych.

W praktyce naszej kancelarii adwokackiej nader często spotykamy się z oszustwem kredytowym. Spora ich część dotyczy drobnych kredytów gotówkowych, w których pożyczkobiorca przedkłada fałszywe zaświadczenie o zarobkach. Co istotne, częstokroć zapomina się, że dla popełnienia przestępstwa nie ma znaczenia możliwość (bądź deklarowana chęć) późniejszego zwrócenia kredytowanych pieniędzy. Liczy się fakt wprowadzenia w błąd. Realizując to przestępstwo jest jednak szansa na łagodniejsze potraktowanie przez sąd poprzez wycofanie się w odpowiednim momencie, bądź dokonanie czynności naprawczych, które mogą uchronić przed skazaniem. Adwokat Maciej Kacprzak w obronie klientów w tego rodzaju sprawach działa wielopłaszczyznowo, m.in. badając sprawstwo pod kątem § 3 ww. przepisu, który stanowi, że nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

Przestępstwa przeciwko wolności (groźby karalne, szantaż, stalking etc.)

Przestępstwa te, podobnie jak to jest w innych tutaj omawianych grupach przestępstw, masowo zdarzają się w przestrzeni internetowej. Paradoksalnie, podczas gdy w innych grupach przestępstw wątek informatyczny może być pewną komplikacją (wymagającą specjalistycznych ekspertyz), to w tym akurat przypadku jest to dużym ułatwieniem (dla ofiary takiego przestępstwa) bądź utrudnieniem (dla sprawcy), albowiem podstawowy materiał dowodowy jest na przysłowiowej tacy, tzn. utrwalony. Chodzi zwłaszcza o przestępstwa stalkingu i gróźb karalnych, gdzie osoba zastraszająca czy nękająca, działając zazwyczaj w silnym afekcie produkuje materiał dowodowy przeciwko sobie.

Pranie brudnych pieniędzy (art. 299 kodeksu karnego)

Termin „pranie brudnych pieniędzy” oznacza nic innego jak ukrywanie nielegalnych źródeł środków finansowych i nadawanie im legalności, w tym włączenie ich do legalnego obrotu środkami pieniężnymi. Źródłem tych pieniędzy mogą być np. nieopodatkowana działalność gospodarcza, ruchomości i nieruchomości związane z działalnością przestępczą np. handlem narkotykami, nielegalnym hazardem, przedmioty uzyskane w wyniku kradzieży, oszustw podatkowych czy też naruszeń związanych z prawem celnym. Organy ścigania, tropiąc osoby dopuszczające się ww. przestępstwa dysponują różnymi narzędziami wynikającymi np. z ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa bankowego oraz dyrektyw unijnych.

Aby „zalegalizować” środki finansowe z nielegalnych źródeł tworzone są mechanizmy, w ramach których następuje transfer środków do miejsca ich legalizacji, po czym następuje oddzielenie nielegalnych zysków od źródła pochodzenia, usunięcie śladów, wzmocnienie anonimowości osób biorących udział w przestępstwie. Cechą tego procederu jest duża liczba transakcji, a także wykorzystywane techniki, takie jak: przelewy elektroniczne do zagranicznych banków, przelewy na konta fikcyjnego klienta. Ostatecznie proces kończy się niemożnością zidentyfikowania czy dane zasoby pochodzą z legalnej czy nielegalnej działalności.

Trzeba przy tym pamiętać, że za pranie brudnych pieniędzy może ponieść odpowiedzialność także osoba, która jedynie czyniła do tego prze przygotowania ale również pracownik banku czy innej instytucji finansowej, na której ciąży obowiązek monitorowania transakcji, co powoduje, że krąg podmiotu objętych tym zarzutem może być znaczny. Kara, która grozi pranie brudnych pieniędzy jest zaś surowa, bo jest to aż do 8 lat pozbawienia wolności (w przypadku działania z inną osobą wspólnie i w porozumieniu nawet do 10 lat).

Zmierzenie się z zarzutem prania brudnych pieniędzy daje doświadczonemu adwokatowi, podejmującemu się obrony duże pole do popisu, bowiem możliwości dowodowe w zakresie ustalania okoliczności mających znaczenie dla kwestii odpowiedzialności karnej są szerokie. Wielu faktom można tez nadać odpowiednie znaczenie przy ich umiejętnej interpretacji.

Udaremnienie bądź uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela (art. 300 kodeksu karnego)

polegające na tym że osoba, której grozi niewypłacalność lub upadłość udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela poprzez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążanie albo uszkadzanie składników swojego majątku, bądź też dokonuje powyższych czynności w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego.

Pozorne bankructwo i transfer majątku do nowego podmiotu (art. 301 kodeksu karnego)

które polega na tym że osoba, będąca dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, bądź będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności czy wreszcie będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania. Cechą charakterystyczną tego przestępstwa jest wspólna wszystkim sytuacjom przesłanka, że osoba, której stawia się zarzut z tego przepisu musi być dłużnikiem kilku wierzycieli (nie wystarczy jeden lub dwóch). Obserwacje poczynione w ramach praktyki adwokata Macieja Kacprzaka wskazują również i tutaj na istnienie wielu sytuacji granicznych i opierających się na dyskrecjonalnym uznaniu na tle „lekkomyślności” doprowadzenia do swojej upadłości. Tutaj domniemana „lekkomyślność” może częściowo zachodzić pojęciowo na dopuszczalne ryzyko w ramach działalności gospodarczej.

Faworyzowanie wybranych wierzycieli, łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym (art. 302 kodeksu karnego)

przestępstwo to popełnia osoba, która w razie grożącej jej niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych, bądź udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości. Charakterystyczne, że w przypadku łapownictwa w postępowaniu egzekucyjnym, podobnie jak przy łapownictwie menedżerskim karze podlega również osoba, która przyjmuje korzyść za działanie na szkodę innych wierzycieli albo takiej korzyści żąda.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki.

Z uwagi na powszechność w obrocie gospodarczym funkcjonowania spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i komandytowo- akcyjne) bliższego omówienia wymaga zagadnienie przestępstw zarządczych (i nadzorczych). Pełnienie funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej oznacza nie tylko prestiż ale jednocześnie jest obarczone dużą odpowiedzialnością. Odpowiedzialność karna członka zarządu spółek kapitałowych może mieć miejsce wtedy, gdy dojdzie do popełnienia przestępstwa w związku z sprawowaną funkcja jak i wtedy, gdy przestępstwo jest popełnione przy okazji zasiadania w zarządzie, wykorzystując swoją pozycję i popełniając przestępstwo nie związane z samą działalności spółki.

Większość podstaw odpowiedzialności karnej członków zarządu wynika z przepisów przybliżonych wyżej, a więc są to: nadużycie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków, łapownictwo menadżerskie, udaremnienie bądź uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela, pozorne bankructwo, faworyzowanie wybranych wierzycieli

Oprócz wyżej wymienionych podstaw odpowiedzialności stypizowanych w kodeksie karnym istnieją również potencjalne zagrożenia konsekwencjami karnymi wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Na podstawie art. 585 k.s.h. odpowiedzialności karnej podlega członek władz spółki (a więc nie tylko zarządu, ale i rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej) działający na jej szkodę. Tu należy zauważyć, iż pojęcie „działania na szkodę spółki) jest określeniem nieostrym mogącym obejmować szereg sytuacji granicznych bądź wątpliwych. To zatem pole do popisu dla obrońcy. Odpowiedzialność karną członków zarządu spółki rodzi także niezgłoszenie w odpowiednim terminie wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki (art. 586 k.s.h, art. 317 prawa upadłościowego i naprawczego). Również niezłożenie w stosownym terminie sprawozdań finansowych może skutkować odpowiedzialnością karną na podstawie art. 79 ustawy o rachunkowości. Jest to coraz częściej egzekwowana na drodze karnej odpowiedzialność.

Niezależnie od odpowiedzialności karnej uwagi wymaga odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania finansowe spółki powstałe w czasie pełnienia funkcji, która wynika z art. 299 k.s.h. Te dwa rodzaje odpowiedzialności częstokroć są procedowane równolegle.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Ten rodzaj czynów zabronionych uregulowany jest w Kodeksie karnym skarbowym. Wiążą się one z sytuacjami, w których dochodzi do uszczuplenia należności publicznoprawnych – państwowych lub samorządowych (np. podatki, opłaty celne) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Waga danego przestępstwa, a także grożąca za nie kara zależy między innymi od rodzaju i rozmiaru ujemnych następstw popełnionego czynu, rodzaju i stopnia naruszenia obowiązku finansowego jaki ciąży na sprawcy, a także zachowania się sprawcy po jego popełnieniu. W zależności od tego, czy rozmiar niezapłaconej należności publicznoprawnej przekroczy ustawowy próg pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, będziemy mieli do czynienia z przestępstwem bądź łagodniejszą wersją- wykroczeniem skarbowym.
Przemyt, wytwarzanie, obrót i posiadanie narkotyków
Odpowiedzialność karna wynika tu z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przestępstw tych zdarza się stosunkowo dużo (ok. 60 tys. rocznie), z czego większość to sankcja za posiadanie przysłowiowej „trawy”. Poważniejsza odpowiedzialność karna wiąże się z produkcją, obrotem i przemytem narkotyków. Z ustawy tej odpowiadają również osoby zajmujące się tzw. „dopalaczami”.
Przestępstwo nielegalnego wytwarzania wyrobów akcyzowych (papierosy, alkohol)
Ponieważ w ostatnich latach obserwuje się lawinowy wzrost ilości nielegalnych fabryk papierosów, jest to czyn zabroniony coraz częściej procedowany przez wymiar sprawiedliwości. Pokusa i „atrakcyjność” jego popełniania wynika ze stałego wzrostu wysokości podatku akcyzowego i, co za tym idzie, potraktowania niezapłacenia tego podatku jako zysku. Popełnienie tego przestępstwa wiąże się z zarzutem uczestnictwa (czasami kierowania) w grupie przestępczej (art. 258 kodeksu karnego). Zaznaczyć należy, że odpowiedzialność karna dotyka każdego uczestnika takiego przedsięwzięcia, w tym „szarego” pracownika nielegalnej fabryki. Niezależnie od kary problemem tu może być obowiązek zwrotu znacznych kwot pieniężnych- jako zwrot uzyskanej korzyści, bądź, w przypadku organizatorów- dodatkowo obowiązek zapłaty należnych podatków.
Kancelaria reprezentuje również klientów w sprawach wykroczeniowych. Wśród najbardziej powszechnych są to:
  • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, niestosowanie się do ograniczenia prędkości etc.). Bardzo często procedowane wykroczenia. Granicą poziomu alkoholu we krwi przy jeździe „na podwójnym gazie” jest 0,5 promila (0.25 mg/ na l). Poniżej tego poziomu mamy do czynienia ze „stanem po użyciu” [alkoholu] a więc z wykroczeniem. Jednak pomimo tego, to wykroczenie, dolegliwość karna może być dla sprawcy znaczna. W szczególności chodzi o środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, który może być orzeczony na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
  • Wykroczenia przeciwko mieniu (kradzież lub przywłaszczenie, paserstwo)
  • Wykroczenia przeciwko osobie (złośliwe niepokojenie, szczucie psem naruszenie obowiązków rodzicielskich i opiekuńczych). W tej grupie wykroczeń na znaczeniu zyskują tzw. Wykroczenia „sąsiedzkie” polegające na zakłócaniu miru domowego, złośliwym niepokojeniu

Jaki jest tok postępowania
w sprawach karnych?

Pierwszym, bardzo ważnym etapem naszej współpracy z klientem jest rozmowa wstępna, podczas której klient ma sposobność opowiedzieć stan faktyczny sprawy widziany ze swojej perspektywy i przedstawić wszelkie posiadane przez siebie dokumenty i inne dowody związane ze sprawą. Rzecz jasna musi to być rozmowa bardzo szczera, nie ma bowiem nic bardziej kontrproduktywnego, niż przedstawianie zniekształconego obrazu sytuacji swojemu adwokatowi lub tym bardziej ukrywanie istotnych faktów. Z kolei adwokaci naszej kancelarii trzymają się zawsze zasady, aby ich ocena sytuacji była realistyczna. Nie mamy w zwyczaju ``pudrować`` rzeczywistości, stosować myślenia życzeniowego czy dopasowywać naszą ocenę do tego co klient chciałby usłyszeć, ponieważ w perspektywie późniejszego prowadzenia sprawy jest to droga donikąd. Wychodzimy z założenia, że klient po to właśnie zwraca się do adwokata, aby otrzymać rzeczywistą, trzymającą się realiów ocenę i dopiero na tej bazie budować ewentualną strategię działania. Przekazując naszą diagnozę sytuacji przedstawiamy też klientowi warunki finansowe, na jakich adwokat kancelarii jest gotowy poprowadzić sprawę. Jeżeli klient akceptuje plan działania i warunki, podpisujemy umowę, która w sposób czytelny i przejrzysty ustali warunki współpracy.

Praktyka i doświadczenie zawodowe pokazują, że obecność obrońcy wskazana jest już na jak najwcześniejszym etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę. Tutaj częstokroć następują zdarzenia procesowe które nadają kierunek dalszemu biegowi sprawy, tzn. decydują o określonej treści zarzutów (lub dalej aktu oskarżenia) bądź prowadzą do umorzenia sprawy (bez formułowania aktu oskarżenia przez prokuraturę). Dlatego w postępowaniu przygotowawczym uczestniczymy we wszystkich istotnych czynnościach procesowych w których dopuszczalna jest obecność obrońcy.

W przypadku, gdy materiał dowodowy jest jednoznaczny i nie kwestionowany przez klienta, w postępowaniu przygotowawczym jest możliwość uzgodnienia kary z prokuratorem i dobrowolnego poddania się tej karze przez klienta, co prowadzi do szybszego zakończenia sprawy, oszczędzającego koszty czas i nerwy klienta. Tym niemniej adwokaci naszej kancelarii rekomendują klientowi takie dobrowolne poddanie się karze tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy klient jest do tego przekonany. Jeżeli są w sprawie jakiekolwiek wątpliwości lepiej jest dać klientowi szansę wyjaśnić je przed sądem, w toku normalnego procesu.

Etap sądowy to swojego rodzaju rdzeń postepowania karnego i tu najpełniej uwypukla się rola obrońcy. To na tym etapie w pełnym wymiarze realizowana jest przyjęta strategia obrony, przesłuchiwani są świadkowie, biegli, dokonywane są inne czynności procesowe. Następnie na podstawie zgromadzonego materiału procesowego dokonywana jest jego analiza i przedstawiana przez obrońcę w mowie końcowej. Jeżeli wyrok wydany przez sąd jest niesatysfakcjonujący, obrońca lub (w opcji reprezentowania osoby pokrzywdzonej)pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego składa apelację i reprezentuje klienta w postępowaniu apelacyjnym. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wyrok sądu apelacyjnego nadal budzi wątpliwości, obrońca może złożyć kasację do Sądu Najwyższego.

Niebagatelnym etapem sprawy karnej jest także postępowanie wykonawcze. Pomimo zakończenia zasadniczego etapu, czyli postępowania sądowego, w postępowaniu wykonawczym otwiera się również szereg możliwości, które można przekuć na korzyść skazanego. Wystarczy wspomnieć chociażby wykonywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego, zamiana środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu na zakaz wyłączający pojazdy zaopatrzone w tzw. blokadę alkoholową, rozłożenie zasądzonych grzywien i kosztów sądowych na raty, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności. Adwokaci naszej kancelarii częstokroć skutecznie realizują te możliwości.

Głównym obszarem działania jest miasto Poznań i miejscowości położone w bezpośredniej bliskości Poznania, ale w razie konieczności występujemy również przed organami procesowymi w innych regionach kraju.