Sprawy ukraińskie i rosyjskojęzyczne

W skład zespołu kancelarii wchodzi adwokat ukraiński Iryna Myzyna posiadająca również uprawnienia prawnika polskiego (nostryfikacja dyplomu na UAM w Poznaniu) oraz wpis na listę prawników zagranicznych prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Tym samym Kancelaria oferuje swoją pomoc obywatelom Ukrainy, Rosji, Białorusi przebywającym, pracującym lub mieszkającym na terenie Polski. Jak również może być pomocna Polakom i polskim przedsiębiorcom chcącym rozwijać swój biznes na terenie Ukrainy lub w zakresie interpretacji i zastosowania norm prawa ukraińskiego oraz norm kolizyjnych prawa międzynarodowego. Mec. Myzyna prowadzi także swoją stronę internetową adwokatukrainski.pl, gdzie można uzyskać szerszą informację.”

Sprawy ukraińskie i rosyjskojęzyczne

W skład zespołu kancelarii wchodzi adwokat ukraiński Iryna Myzyna posiadająca również uprawnienia prawnika polskiego (nostryfikacja dyplomu na UAM w Poznaniu) oraz wpis na listę prawników zagranicznych prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Tym samym Kancelaria oferuje swoją pomoc obywatelom Ukrainy, Rosji, Białorusi przebywającym, pracującym lub mieszkającym na terenie Polski. Jak również może być pomocna Polakom i polskim przedsiębiorcom chcącym rozwijać swój biznes na terenie Ukrainy lub w zakresie interpretacji i zastosowania norm prawa ukraińskiego oraz norm kolizyjnych prawa międzynarodowego. Mec. Myzyna prowadzi także swoją stronę internetową adwokatukrainski.pl, gdzie można uzyskać szerszą informację.

W szczególności na pomoc adwokatów Macieja Kacprzaka i Iryny Myzyny można liczyć w sprawach:

Prawo karne

Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych z udziałem obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji oraz innych krajów rosyjskojęzycznych, w szczególności:
  • Przestępstw komunikacyjnych (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego etc.)
  • Przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (bójka i pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia etc.)
  • Przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy etc.)
  • Przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, oszustwo komputerowe etc.) itd.

Prawo Rodzinne

W tym zakresie można liczyć na pomoc Kancelarii w sprawach o:
  • Rozwód na Ukrainie pomiędzy obywatelami Ukrainy na stale przebywającymi w Polsce
  • Rozwód w Polsce pomiędzy obywatelem Ukrainy i obywatelem Polski
  • Alimenty, prawo do opieki nad dzieckiem, prawo do kontaktów z dzieckiem ze związków mieszanych polsko-ukraińskich
  • Rodzinne sprawy majątkowe

Odszkodowania za wypadki (drogowe, wypadki przy pracy) z udziałem obywateli Ukrainy, Białorusi lub Rosji

Kancelaria w tym zakresie oferuje pomoc zarówno na etapie przedsądowym (likwidacja szkody w ubezpieczalni, korespondencja z podmiotem odpowiedzialnym, negocjacje itd.), jak i sądowym (zredagowanie pozwu, reprezentacja przed sądami wszystkich instancji).

Windykacja i egzekucja

Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie dochodzenia należności od niesumiennych dłużników, zarówno na rzecz wierzycieli ukraińskich oraz innych krajów obszaru rosyjskojęzycznego (w tym tez Federacji Rosyjskiej i Białorusi) względem dłużników na terenie Polski, jak i na rzecz wierzycieli polskich względem dłużników znajdujących się na terenie Ukrainy. Często dłużnik liczy, iż problem związany z koniecznością pokonania bariery prawnej i językowej może odstraszyć wierzyciela od dochodzenia swoich roszczeń. Dlatego też często wystarczającym środkiem do odzyskania swojej wierzytelności jest sięgnięcie po pomoc Kancelarii.

Opinie prawne w zakresie prawa ukraińskiego i międzynarodowego

Adwokaci Kancelarii oferują możliwość sporządzenia w języku polskim pisemnej opinii dotyczącej prawa ukraińskiego i praktyki jego stosowania na terytorium Ukrainy. Dotyczy to również wiążących Polskę i Ukrainę umów międzynarodowych, a także umów pomiędzy Polską i Federacją Rosyjską oraz Polską i Białorusią.