Prawo cywilne

Co z uprawnieniami mieszkaniowymi w przypadku rozwodu żołnierza zawodowego?

Photo by George Becker on Pexels.com

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że  rozwód sam w sobie nie jest ani pożądanym (z punktu widzenia społeczeństwa) ani przyjemnym (z punktu widzenia osobistego doświadczenia życiowego) wydarzeniem. Tym niemniej jest on zjawiskiem realnym występującym w społeczeństwie, a co ważniejsze- powodującym określone skutki prawne w różnych sferach. Ponieważ rozwody nie omijają też żołnierzy zawodowych, chciałbym przybliżyć tutaj skutki rozwodu w zakresie praw mieszkaniowych małżonków zamieszkujących w trakcie małżeństwa lokal otrzymany w ramach zakwaterowania żołnierzy.

Kwestię porozwodowych skutków mieszkaniowych reguluje art. 41a ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych RP .

Zgodnie z nim w przypadku rozwodu żołnierza zawodowego następuje tzw. rozkwaterowanie byłych małżonków. Com kryje się pod tą nazwą? Otóż mówiąc potocznie rozkwaterowanie to rozdzielenie małżonków w kontekście zajmowanego wspólnie wojskowego mieszkania służbowego i przyznanie im (bądź nie) określonego nowego prawa. Rozkwaterowanie byłych małżonków kreuje określone prawa nie tylko samego rozwodzącego się żołnierza, ale również jego byłego małżonka. Sposób tego rozkwaterowania jest zróżnicowany w zależności od tego czy rozwodzący się żołnierz posiada dziecko (dzieci) czy nie.

I tak:

 1. w przypadku żołnierza posiadającego dziecko i zajmującego lokal mieszkalny, wojsko dokonuje rozkwaterowania byłych małżonków po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód, w ten sposób, że uchyla decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego i:
  1. żołnierzowi zawodowemu wydaje decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego zgodnie z parametrami powierzchniowo- funkcjonalnymi zdefiniowanymi w art. 26 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych;
  2. z byłym małżonkiem żołnierza zawodowego wychowującym dziecko, który nie posiada tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego i nie jest uprawniony do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie odrębnych przepisów, zawiera na czas oznaczony umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego:
   • w tej samej miejscowości albo
   • w miejscowości pobliskiej albo
   • za jego zgodą w innej miejscowości, w której Agencja posiada wolny zasób mieszkaniowy i internatowy;
  3. byłego małżonka żołnierza zawodowego niewychowującego dziecka wzywa do opróżnienia lokalu mieszkalnego, bez konieczności zapewnienia lokalu ze strony Agencji;

W przypadku rozwodu żołnierza zawodowego nieposiadającego dzieci, wojsko uchyla decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego żołnierzowi zawodowemu i przydziela lokal mieszkalny z uwzględnieniem parametrów funkconalno- powierzchniowych określonych w art. 26.  Natomiast były małżonek jest obowiązany w takiej sytuacji w terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód opróżnić lokal mieszkalny, bez konieczności zapewnienia lokalu ze strony Agencji.

Ww. przepisy kreują z pewnością ważną sferę uprawnień socjalnych dla żołnierzy i ich rodzin w trudnym momencie życiowym, jakim jest rozwód.

Z poważaniem adw. Maciej Kacprzak

Więcej o mnie na stronie prowadzonej Kancelarii: www.kacprzak.pl