Prawo karne

O jakie świadczenia może się ubiegać osoba pokrzywdzona przestępstwem?

Przestępstwo dokonane przeciwko konkretnej osobie powoduje u niej  skutki nie tylko w postaci traumy, cierpienia fizycznego i psychicznego. Bardzo często pokrzywdzenie przestępstwem skutkuje również w tym, że osoba pokrzywdzona znajduje się nagle w kryzysowej sytuacji życiowej, także w wymiarze materialnym. U pokrzywdzonego pojawiają się nagle  koszty, których wcześniej nie miał i których nie mógł się spodziewać, takie jak: koszty leczenia urazów doznanych w wyniku przestępstwa, koszty nowego dachu nad głową (w przypadku wymuszonej nagłej wyprowadzki z domu), koszty wyżywienia itp. Z uwagi na to, iż wydatki te są z reguły nagłe i niespodziewane, a często ich pojawieniu towarzyszy utrata możliwości zarobkowania, osoba poszkodowana nie ma własnych środków na ich pokrycie .
Co wtedy robić?
W takiej sytuacji z pomocą przychodzi zorganizowany i prowadzony przez państwo Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej.
O pomoc do funduszu mogą się zwrócić właśnie m.in. osoby pokrzywdzone przestępstwem. Katalog celów, jakie można sfinansować przy pomocy środków uzyskanych z funduszu jest stosunkowo szeroki. Tytułem przykładu podam że obejmuje on m.in.:

  • koszty leczenia lub rehabilitacji urazów odniesionych w wyniku przestępstwa (z zastrzeżeniem, że dotyczy to kosztów nierefundowanych przez publiczną służbę zdrowia, bądź takich, których refundacja jest niemożliwa, bądź łączyłaby się ze znacznymi trudnościami);
  • koszty zakupu podstawowych artykułów żywnościowych;
  • koszty zakupu podstawowych środków czystości i higieny osobistej;
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  • koszty czynszu za wynajęty przez ofiarę lokal w sytuacji, gdy została ona zmuszona  do wyprowadzki z domu;
  • koszty bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, i inne media 
  •  koszty dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

Wszystkie cele o pokrycie których można wnioskować do funduszu zostały szczegółowo wyspecyfikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/

Tam też można znaleźć listę placówek, do których należy się zwrócić, ażeby uzyskać pomoc z funduszu.

Z poważaniem adw. Maciej Kacprzak

Więcej o mnie na stronie prowadzonej Kancelarii: www.kacprzak.pl

Polecane posty