Bez kategorii

Odpowiedzialność za nieprzedłożenie sprawozdania finansowego do KRS

Jak powszechnie wiadomo Polacy są narodem bardzo przedsiębiorczym i prowadzenie własnej firmy jest bardzo popularną formą dochodzenia do zawodowego sukcesu. Częstokroć ta działalność prowadzona jest w formie spółki handlowej (sp. jawnej, sp. komandytowej czy sp. z o.o.). W takim przypadku dana osoba ma pozycję bądź to wspólnika bądź członka zarządu spółki. Sprawowanie takiego stanowiska oprócz satysfakcji i przywilejów płynących z bycia osobą zarządzającą wiąże również się z licznymi obowiązkami nałożonymi przez prawo. Wśród nich jest często zapominany albo może nawet lekceważony (co pokazuje praktyka) nakaz uregulowany w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, który zobowiązuje m. in. członka zarządu spółki, komplementariusza czy wspólnika prowadzącego sprawy spółki osobowej do złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego i to w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować poważne nieprzyjemności. Przypominamy więc co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS

Postępowanie przynaglające

Zaniechanie złożenia sprawozdania finansowego dotąd na ogół korygowane było w drodze wszczęcia tzw. postępowania przymuszającego lub ponaglającego. Tryb tego postępowania przewiduje art. 24 ustawy o KRS. W razie stwierdzenia zaniechania złożenia sprawozdań finansowych pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia w terminie 7 dni. Za niedostosowanie się do pisma, sąd nakłada grzywnę, która może być powielana. Jeśli grzywna nie zmusi osoby odpowiedzialne do spełnienia obowiązku sprawozdawczego, sąd rejestrowy ma prawo ustanowić dla spółki kuratora, a nawet rozwiązać spółkę.

Postępowanie karne

Najdalej idąca formę odpowiedzialności przewiduje art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, który przewiduje sankcję karną za niezłożenie sprawozdania finansowego. Innymi słowy, zaniechanie obowiązku z art. 69 ust. 1 ustawy jest przestępstwem. Karą za jego popełnienie jest grzywna lub ograniczenie wolności na okres od miesiąca do 12 miesięcy. W związku z tym, że tego typu przestępstwu na ogół towarzyszy niewielki stopień społecznej szkodliwości społecznej postępowania przeciwko oskarżonym często są warunkowo umarzane. W takim wypadku sąd wymierza dodatkowo środek karny w postaci obowiązku zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jeżeli jednak sprawca rozmyślnie przez lata zaniedbywał obowiązek sprawozdawczy, mając na celu pokrzywdzenie innych osób, sąd orzeknie surowszy środek karny w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Ta ostatnia ewentualność w postaci odpowiedzialności karnej była z reguły stosowana sporadycznie i z tego powodu nie zakorzeniła się w powszechnej świadomości jako realne zagrożenie. Jednak w ostatnim czasie było mi dane przekonać się na podstawie przypadku konkretnego klienta, że odpowiedzialność ta nie jest to li- tylko kodeksową konstrukcją teoretyczną nie wprowadzaną w praktykę. Newet jeżeli sprawa taka idzie od samego początku w kierunku warunkowego umorzenia postępowania, to podsądny i tak przeżywa nerwowe chwile związane z uczestniczeniem w charakterze oskarżonego w postępowaniu karnym. Nie mówiąc już o tym że nawet warunkowe umorzenie postępowania może dla niego nie być satysfakcjonującym rozwiązaniem, bo w takim przypadku „ubocznym” skutkiem jest wpisanie go do rejestru karnego, co z pewnością komplikuje prowadzenie działalności gospodarczej.

Zatem zdecydowanie najlepszym sposobem uniknięcia tego typu nieprzyjemności jest pamiętać o obowiązkach sprawozdawczych i wypełniać je w terminie.

Z poważaniem adw. Maciej Kacprzak

Więcej o mnie na stronie prowadzonej Kancelarii: www.kacprzak.pl

Back to list

5 thoughts on “Odpowiedzialność za nieprzedłożenie sprawozdania finansowego do KRS

  1. PROMOCODE pisze:

    👉 Regina He wants to talk frankly with you and show you something, you will like it. Click Here:👉 http://bit.do/fVzCH

  2. Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

  3. A secret weapon for anyone who needs content. I dont need to tell you how important it is to optimize every step in your SEO pipeline. But unfortunately, its nearly impossible to cut out time or money when it comes to getting good content. At least thats what I thought until I came across Article Forge. Built by a team of AI researchers from Stanford, MIT, Carnegie Mellon, Harvard, Article Forge is an AI content writer that uses deep learning models to research, plan out, and write entire articles about any topic with the click of a button. Their team trained AI models on millions of articles to teach Article Forge how to draw connections between topics so that each article it writes is relevant, interesting and useful. All their hard work means you just enter a few keywords and Article Forge will write a complete article from scratch making sure every thought flows naturally into the next, resulting in readable, high quality, and unique content. Put simply, this is a secret weapon for anyone who needs content. I get how impossible that sounds so you need to see how Article Forge writes a complete article with the Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

  4. Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

  5. Artificial intelligence creates content for the site, no worse than a copywriter, you can also use it to write articles. 100% uniqueness :). Click Here:👉 https://stanford.io/3FXszd0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *