Prawo karne

Co pokrzywdzony może wiedzieć o odbywaniu kary pozbawienia wolności przez osobę skazaną?

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mają określone prawa informacyjne odnośnie zdarzeń związanych z odbywaniem przez skazanego kary pozbawienia wolności, w szczególności zaś odnośnie faktu opuszczeniem przez niego zakładu karnego.

Prawa te reguluje art. 168a kodeksu karnego wykonawczego. Organem realizującym te prawa jest sąd penitencjarny, który czuwa nad etapem wykonania kary względem skazanego.

Zasadniczo można je podzielić na dwie grupy: 1) prawa przysługujące na wniosek pokrzywdzonego, 2) prawa niezależne od wniosku pokrzywdzonego, które sąd penitencjarny musi stosować z urzędu, przy czym przepis jest tak skonstruowany, że prawa informacyjne na wniosek pokrzywdzonego są regułą, zaś działanie sądu z urzędu zarezerwowane jest jedynie dla określonej gdupy przestępstw (przestępstwa na tle seksualnym popełnione przez skazanego z zaburzeniami preferencji seksualnych oraz przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie) bądź w określonym wymiarze kary (powyżej 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne).

Pamiętajmy zatem że co do zasady ważne jest zgłoszenie (w formie wniosku) przez pokrzywdzonego żadania przekazywania informacji przez sąd penitencjarny o fakcie skazania. O prawie zgłoszenia takiego wniosku sąd jest zobowiązany pouczyć pokrzywdzonego. Brak takiego pouczenia skutkuje przywróceniem pokrzywdzonemu prawa do zgłoszenia wniosku.

A o czym sąd musi informować pokrzywdzonego? 

Sąd penitencjarny jest zobowiązany informować o:

  • zwolnieniu skazanego z zakładu karnego po odbyciu kary, 
  • o ucieczce skazanego z zakładu karnego,  
  • o wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu:

1)  przepustki

2)  czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru lub bez konwoju funkcjonariusza Służby Więziennej albo asysty innej osoby godnej zaufania

3)  przerwy w wykonaniu kary,

4)  warunkowego zwolnienia.

Zatem należy pamiętać, że pokrzywdzonemu przysługują prawa informacyjne w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanego.

Z poważaniem adw. Maciej Kacprzak

Więcej o mnie na stronie prowadzonej Kancelarii: www.kacprzak.pl

Polecane posty